Statut KNSA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW ASTRONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Koło Naukowe Studentów Astronomii działa przy Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Koło nie posiada osobowości prawnej.

§ 2.

1. Koło jest uczelnianą organizacją studencką działającą na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym.
2. Koło podlega wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 3.

Koło realizuje następujące cele:
1) pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu astronomii oraz innych nauk ścisłych;
2) zachęcanie studentów do podejmowania samodzielnej pracy naukowo-badawczej oraz popularyzowanie ich osiągnięć;
3) angażowanie Członków w projekty badawcze realizowane w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą;
4) integracja środowiska naukowego i studenckiego;
5) promocja Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności Instytutu Astronomicznego.

§ 4.

Koło realizuje swoje cele i program poprzez:
1) organizowanie spotkań naukowych, konferencji, wyjazdów, warsztatów, obozów naukowych oraz wystaw – o zasięgu krajowym i zagranicznym;
2) współpracę z kołami i organizacjami o podobnym charakterze;
3) upowszechnianie wiedzy z zakresu astronomii oraz fizyki;
4) wspieranie i prowadzenie prac naukowo badawczych.

Rozdział III
Członkowie koła

§ 5.

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowany działalnością Koła, a przede wszystkim Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. W pracach koła mogą brać udział także inne osoby, a w szczególności studenci innych uczelni.
3. Kandydat na członka składa w tej sprawie stosowną deklarację.
4. Zatwierdzenie przyjęcia nowego członka należy do decyzji Zarządu.

§ 6.

1. Członek Koła ma prawo:
1) składać wnioski, opinie i postulaty we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Koła, uzyskiwać od jego władz informacje na temat działalności Koła oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji;
2) wybierać i być wybieranym do władz Koła;
3) uczestniczyć we wszelkich przejawach działalności Koła;
4) korzystać z materiałów naukowych posiadanych przez Koło lub udostępnionych dla potrzeb jego działalności przez Uniwersytet Wrocławski.

2. Osobom o których mowa w § 5 ust. 2 przysługują prawa, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 4; osoby te mogą również uczestniczyć w działalności Koła, o której mowa w ust. 1, pkt. 3 bez możliwości refundacji związanych z tym kosztów ze środków przyznanych przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 7.

Członek koła zobowiązany jest:
1) przestrzegać statutu Koła;
2) aktywnie uczestniczyć w działalności i realizacji celów Koła;
3) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac, w tym dbać o powierzone mienie;
4) dbać o rozwój i dobre imię Koła.

§ 8.

Ustanie członkostwa następuje poprzez:
1) skreślenie, z powodu:
a) rezygnacji członka,
b) wygaśnięcia uprawnień studenckich;
2) wykluczenie, decyzją Zarządu, w przypadku naruszenia przez członka obowiązków określonych w § 7 lub poprzez brak uczestnictwa w zebraniach i pracach Koła przez okres co najmniej 6 miesięcy;

§ 9.

1. Od wykluczenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd Koła jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Człomków w terminie do 14 dni od wpłynięcia takiego odwołania. W przypadku niezwołania Zgromadzenia Członków w terminie, decyzja Zarządu dotycząca wykluczenia traci moc.
3. Zgromadzenie Członków może na drodze uchwały zmienić decyzję Zarządu Koła dotyczącą wykluczenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Koła.
4. Decyzja w sprawie wykluczenia podjęta przez Zgromadzenie Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Organizacja Koła

§ 10.

1. Władzami Koła są:
1) Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd, składający się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.

2. Zarząd może powołać spośród członków Koła koordynatorów do załatwiania określonych spraw, udzielając im w razie potrzeby stosownych pełnomocnictw.
3. Koło posiada opiekuna naukowego ustanowionego spośród nauczycieli akademickich.

§ 11.

1. Zakres kompetencji Zgromadzenia Członków:
1) wyznaczanie kierunków pracy Koła;
2) wybór i odwołanie Zarządu Koła;
3) ocena pracy Zarządu, w tym przyjmowanie sprawozdań programowych i finansowych przygotowanych przez Zarząd;
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, w sprawach określonych Statutem.

§ 12.

1. Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes z inicjatywy własnej, Zarządu lub co najmniej połowy członków Koła.
2. W zgromadzeniu uczestniczą członkowie Koła, a z głosem doradczym Opiekun Koła.
3. Zarząd powiadamia o terminie Zgromadzenia, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, podając planowany porządek obrad, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Koła oraz na stronie internetowej Koła.
4. W przypadku nieprzybycia na Zgromadzenie minimum połowy członków Koła, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, najwcześniej pół godziny po terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2. Zwołane w ten sposób Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych osób.
5. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że dotyczy wyborów Zarządu, albo gdy tajności głosowania zażąda którykolwiek z jego uczestników.

§ 13.

1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w sprawach Koła w okresie pomiędzy zgromadzeniami członków,
a w szczególności:
1) zwołuje Zgromadzenie Członków, przygotowuje jego porządek obrad oraz projekty uchwał;
2) ustala program Koła;
3) realizuje program Koła;
4) przyjmuje i skreśla członków Koła;
5) przygotowuje dokumenty oraz sprawozdania;
6) rozdziela zadania pomiędzy swoich członków.

2. Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności na Zgromadzeniu Członków, na którym dokonywane są wybory nowego Zarządu.
3. W przypadku gdy decyzja Zarządu wymaga formy uchwały jest ona podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu. W sytuacjach równego rozłożenia głosów głos Prezesa jest decydujący.

§ 14.

1. Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik wybierani są przez Zgromadzenie Członków zwykłą większością
w obecności co najmniej połowy Członków Koła. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów przeprowadza się wybór uzupełniający.
2. Prezesem Koła może zostać wybrany jedynie student astronomii.
3. Kadencja Zarządu trwa do końca roku akademickiego w którym Zarząd został wybrany.
4. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd pełni swe obowiązki do dnia Zgromadzenia Członków, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu.

§ 15.

Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy Członków Koła.

§ 16.

Prezes organizuje i kieruje bieżącą pracą Koła, a w szczególności:
1) reprezentuje Koło na zewnątrz w porozumieniu z Opiekunem Koła;
2) składa władzom Uniwersytetu Wrocławskiego wymagane sprawozdania lub rozliczenia we wskazanych terminach;
3) podejmuje decyzje w sprawach bieżących nie zastrzeżonych dla innych organów Koła.

Rozdział V
Opiekun Naukowy Koła

§ 17.

1. Opiekun Naukowy Koła służy pomocą w planowaniu i realizacji działalności Koła.
2. Opiekun Naukowy współdziała przy reprezentacji Koła. Określone dokumenty Koła wymagają podpisu Opiekuna.
3. Szczegółowe zasady powoływania Opiekuna Naukowego i zakres jego kompetencji są określone
w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 18.

1. Zmian w Statucie koła dokonuje Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej większością
2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Koła.

Reklamy